Конкурс “Наша громада” (далі – Конкурс) реалізується Товариством з обмеженою відповідальністю  «СЛМ Новини», яке є організатором Конкурсу (далі – Організатор) та Громадською організацією «Український Кризовий Медіа-Центр», яке є партнером Конкурсу у рамках програми USAID «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE) (далі - Партнер), та покликаний: 

 • надати інформацію широкій авдиторії/глядачам про реформу місцевого самоврядування з демонстрацією конкретних історій успіху, доведення до широкого загалу успіхів та досвіду територіальних громад за рахунок висвітлення Конкурсу та успіхів окремих відібраних територіальних громад-учасниць Конкурсу в ефірі українських національних телеканалів;
 • залучити увагу широкого загалу до реформи місцевого самоврядування через участь  громадян у відборі територіальних громад-учасників Конкурсу;
 • поширити інформацію про діяльність територіальних громад та шляхи досягнення ними успіху, щоб інші могли теж надихнутись та діяти за їх прикладом;
 • продемонструвати успішні місцеві проєкти та зміцнити довіру до місцевого самоврядування, ініціативності та активізму жителів громад;
 • стимулювати та підтримати розвиток територіальних громад.

 
ТЕРМІНИ

Агітаційна кампанія – здійснення Учасником будь-якої діяльності для популяризації свого Проєкту громади та спонукання осіб, які відповідно до Правил можуть бути Виборцями, прийняти участь у Конкурсі, зареєструватися на Сайті як Виборці та проголосувати за Проєкт громади певного Учасника.

Анкета – форма, розміщена на Сайті, яку заповнює Представник Учасника від імені Учасника для участі в Конкурсі та яка містить дані про Учасника та Проєкт громади, у визначеному Правилами обсязі.

Виборець – громадянин України або особа, яка має посвідку на тимчасове/постійне проживання на території України, якому/якій виповнилося 14 (чотирнадцять) років та, який має намір приймати участь у голосуванні з території України на відповідному етапі Конкурсу, шляхом реєстрації через свій акаунт у соціальній мережі чи електрону пошту, який прийняв умови Правил та який відповідає вимогам, встановленим Правилами.

Експертне журі – є колегіальним органом Конкурсу, основним завданням якого є відбір Учасників для участі у відповідних етапах Конкурсу.

Проєкт громади – важлива, актуальна, корисна місцева ініціатива, пропозиція щодо вирішення місцевої проблеми територіальної громади, вдосконалення місцевого процесу в рамках територіальної громади тощо, що відповідає Правилам Конкурсу, обрана Учасником для подачі від імені Учасника на Конкурс задля перемоги в Конкурсі та отримання грошового заохочення. Проєкт громади або будь-які його елементи та/або способи його реалізації не мають порушувати чинне законодавство України. 

Реєстрація – авторизація на Сайті особи, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі як Виборець.

Сайт – веб-сайт з доменним іменем https://otg.fakty.com.ua/.

Учасник – територіальна громада, яка відповідає вимогам, зазначеним у Правилах, прийняла їх умови та зобов’язалася їх виконувати, що має Проєкт громади та від імені якої Представником Учасника заповнено Анкету.

Представник Учасника – фізична особа – сільський/селищний/міський Голова відповідної територіальної громади - Учасника, надалі також – Голова, або уповноважений Головою представник (діє на підставі розпорядження Голови). 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаційні питання реалізації Конкурсу забезпечує Товариство з обмеженою відповідальністю "СЛМ Новини", ідентифікаційний код: 42779505, адреса: вул. Паньківська, 11, м. Київ, 01033. Організатор має право співпрацювати з іншими особами та укладати відповідні угоди для належної реалізації Конкурсу.

1.2. Правила поширюються на всіх осіб, що беруть участь у Конкурсі, а саме: Учасників, Виборців, Експертне журі, а також інших осіб, у яких виникають права та обов’язки відповідно до Правил. Такі особи, приймаючи участь у Конкурсі, безумовно погоджуються з Правилами та умовами участі у Конкурсі.

1.3. Організатор, Партнер, а також інші особи, які беруть участь у створенні та реалізації Конкурсу, реалізують Конкурс задля втілення його мети, що викладена у Преамбулі Правил.

1.4. Організатор забезпечує функціонування Сайту та здійснює інформаційну підтримку Конкурсу  як соціального проєкту.

1.5. Експертне журі Конкурсу здійснює свою діяльність незалежно, приймає свої рішення вільно, керуючись власним переконанням, виходячи з мети Конкурсу. Організатор та Партнер не впливають на прийняття рішень Експертним журі.

1.6. До участі у Конкурсі допускаються Учасники, які, в особі свого Представника Учасника прийняли умови Правил та відповідають вимогам, які висуваються до них Правилами.

1.7. Виборцями у Конкурсі можуть бути громадяни України та особи, які мають посвідку на тимчасове/постійне проживання на території України, які знаходяться на території України на момент голосування, яким виповнилося 14 (чотирнадцять) років та які прийняли умови Правил та відповідають вимогам, які висуваються до них Правилами. 

1.8. Підтвердженням прийняття усіх без винятку умов Правил з боку Учасника є проставлення відмітки про таке підтвердження Представником Учасника під час заповнення Анкети, з боку Виборця - Реєстрація на Сайті.

1.9. Проєкт громади повинен відповідати чинному законодавству України.

1.10. Учасник, що бере участь у Конкурсі – гарантує та підтверджує, що під час реалізації Проєкту громади та/або прийняття будь-якої іншої участі у Конкурсі, жодним чином не порушуватиме вимог законодавства України та не вчинятиме дій, що можуть стати причиною нанесення шкоди Організатору та Партнеру Конкурсу, у тому числі їх діловій репутації.

1.11.  Організатор залишає за собою право не допустити до участі у Конкурсі Учасників, які не мають конкретного плану реалізації свого Проєкту громади, Проєкт громади яких спрямований на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, Проєкт громади яких не відповідає умовам Правил, а також, Учасників, які не відповідають іншим умовам Конкурсу, відповідно до Правил.

1.12. Період реалізації Конкурсу: з 29.03.2021 р. по 30.09.2021 р. Період реалізації Конкурсу та проведення будь-якого з його етапів може бути змінений Організатором за спільним рішенням Організатора та Партнера. Організатор за спільним рішенням Організатора та Партнера, має право вносити зміни до Правил. Інформація про відповідні зміни розміщується Організатором на Сайті.

1.13. Особа має право брати участь у Конкурсі як Представник Учасника і як Виборець одночасно. 

1.14. Не мають права брати участь у Конкурсі в якості Учасника територіальні громади розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Не мають права брати участь в голосуванні в рамках Конкурсу в якості Виборця громадяни України або особи, які мають посвідку на тимчасове/постійне проживання на території України, яким виповнилося 14 (чотирнадцять) років, що знаходяться на момент голосування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

2. ОСОБИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ. ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Особами, що беруть участь у Конкурсі є Учасники, Виборці, Експертне журі, Організатор, Партнер, а також, інші особи, залучені Організатором за спільним рішенням Організатора та Партнера, з метою належної реалізації мети Конкурсу.

2.2. Учасником може бути територіальна громада України, яка є об'єднанням жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр (в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади – рада, яка відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення, жителі якої обирають відповідно сільського, селищного, міського голову); та кількість жителів якої не перевищує 70 (сімдесяти) тисяч людей. 

2.3. Для участі в Конкурсі Представник Учасника повинен заповнити Анкету українською мовою, описати в Анкеті Проєкт громади, прийняти умови Правил. 

2.4. Проєкти громад від Учасників мають відповідати наступним вимогам:

   2.4.1. Проєкт громади повинен передбачати чіткі плани та графік реалізації;
   2.4.2. Проєкт громади має сприяти розвитку та інноваціям у територіальній громаді, бути актуальним, важливим для Учасника;
   2.4.3. Проєкт громади має відповідати стратегії розвитку громади або іншим документам стратегічного планування розвитку громади;
   2.4.4. Проєкт громади має передбачати внесення Учасником або залученими ним партнерами загального внеску в реалізацію Проєкту не менше 20% загальної вартості Проєкту у формі 1) матеріалів та/або сировини; 2) обладнання та/або послуг; 3) фінансового внеску; 4) майнового внеску; 5) трудового внеску;
   2.4.5. Проєкт громади є загальнодоступним для жителів громади; 
   2.4.6. Проєкт громади не передбачає виконання робіт з капітального та поточних ремонтів; заходів з енергозбереження в комунальних закладах, установах та підприємствах територіальної громади.

2.5.  Від одного Учасника на Конкурс може бути подано виключно один Проєкт громади. Проєкт громади має бути представлений в одному з таких напрямів:

 • Освіта;
 • Медицина;
 • Комунальна сфера;
 • Розвиток підприємництва;
 • Туризм;
 • Екологія;
 • Ініціативи для людей поважного віку;
 • Залучення молоді;
 • Лідерство жінок;
 • Культура;
 • Інклюзія;
 • Інше.

2.6. Учасники/Представники Учасників зобов’язуються:

 • за запитом Експертного журі та/або Організатора та у встановлені ними строки надавати достовірні дані та інформацію про свою діяльність на всіх етапах Конкурсу;
 • за запитом Організатора сприяти зйомкам інформаційних сюжетів чи інших аудіовізуальних матеріалів, наданню жителями Учасника інтерв’ю та коментарів;
 • надавати Експертному журі та/або Організатору інформацію, документи чи будь-які інші відомості, що підтверджують відомості, зазначені під час заповнення Анкети/Форми, на підставі відповідного запиту;
 • неухильно дотримуватися Правил Конкурсу;
 • брати участь у Конкурсі, всіх його етапах, у час, дату та в місці, зазначених у Правилах або отриманих від Організатора шляхом повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідомлення у соціальних мережах. Учасник/Представник Учасника гарантує цілодобову працездатність засобів зв'язку, вказаних при заповненні Анкети, та своєчасне письмове повідомлення Організатора про будь-які зміни зазначених даних щодо засобів зв’язку;
 • відповідати на кожний вхідний дзвінок, текстове або електронне повідомлення від Організатора;
 • у випадку визнання переможцем Конкурсу - добросовісно реалізувати Проєкт громади, витратити грошове заохочення Конкурсу у формі Допомоги виключно на реалізацію Проєкту громади, поданого на Конкурс;
 • не вчиняти дій або бездіяльності, наслідком яких може стати порушення прав та інтересів інших осіб;
 • вчасно та у повному обсязі виконувати вимоги Експертного журі та/або Організатора в рамках цих Правил.


2.7. Завданням Виборців є голосування на відповідному етапі Конкурсу за Учасника та його Проєкт громади на Сайті.

   2.7.1. Виборцям забороняється голосувати на Сайті по кілька разів за один і той самий Проєкт громади, у тому числі шляхом використання кількох акаунтів у соціальних мережах, номерів телефону та адрес електронної пошти, що фактично належать одному користувачу. Виборець має право проголосувати у продовж одного етапу Конкурсу не більше ніж за 5 (п’ять) різних Проєктів громад. 

2.8. Експертне журі складається з семи членів журі. Експертне журі з поміж своїх членів обирає Секретаря Експертного журі – представника Партнера, який забезпечує документування поточної діяльності Експертного журі. 
   2.8.1. Основними функціями та обов’язками Експертного журі є:

 • відбір Учасників у Конкурсі на умовах Правил, загальний нагляд за реалізацією Конкурсу на умовах Правил з метою забезпечення його прозорості, відкритості, відповідності Правилам, прийняття рішень у випадку конфліктних ситуацій, порушень, зловживань з боку Учасників та з питань не врегульованих Правилами за запитом Організатора;
 • сприяння реалізації мети Конкурсу;
 • подання Організатору пропозицій щодо удосконалення реалізації Конкурсу.

Персональний склад Експертного журі затверджується за спільним рішенням Організатора та Партнера. Рішення Експертного журі оформлюються протоколами.

   2.8.2. Експертне журі здійснює свою діяльність незалежно від Організатора, Партнера чи інших осіб, приймає свої рішення вільно, керуючись власним переконанням, виходячи з мети Конкурсу. 
Експертне журі приймає рішення простою більшістю голосів (кожен член Експертного журі має 1 голос) або у випадках передбачених Правилами шляхом виставлення балів за відповідними критеріями оцінювання, визначеними Правилами.
   2.8.3. Основним завданням Експертного журі є голосування за Проєкти громад, вибір Учасників відповідно до Правил Конкурсу.

2.9. Організатор та Партнер здійснюють інформаційну підтримку Конкурсу, як соціально важливого, як своїми силами, так і з залученням третіх осіб. Протягом кожного етапу Конкурсу висвітлюють його перебіг та діяльність Учасників, що беруть участь у Конкурсі, як на Сайті, так і на інших ресурсах у мережі Інтернет, на телевізійних каналах на території України чи будь-якими іншими способами.

2.10. Організатор та Партнер мають право залучати партнерів, за спільним рішенням, з метою отримання матеріальної, фінансової, організаційної чи іншої підтримки реалізації Конкурсу. 
 
3. ЕТАПИ КОНКУРСУ

3.1. Перший етап "Реєстрація".

   3.1.1. Період проведення першого етапу: з 29.03.2021 р. по 30.04.2021 р.
   3.1.2. Учасник в особі Представника Учасника повинен заповнити Анкету на Сайті у період, зазначений в п. 3.1.1. Правил.
   3.1.3. При заповненні Анкети на Сайті усі її поля, позначені як обов’язкові, повинні бути заповнені. У разі заповнення Анкети з порушенням Правил Конкурсу, Організатор Конкурсу залишає за собою право вважати такі Анкети неподаними, не публікувати такі Анкети на Сайті та не визнавати вказані в Анкетах територіальні громади як Учасників Конкурсу.
   3.1.4. Представник Учасника для участі в Конкурсі на Сайті українською мовою заповнює Анкету, яка складається з пунктів: 

 • повна назва територіальної громади (Учасника);
 • область;
 • тип територіальної громади (сільська, селищна, міська);
 • кількість жителів територіальної громади (Учасника);
 • кількість населених пунктів, що входять до складу територіальної громади (Учасника);
 • площа територіальної громади (Учасника);
 • коротка інформація про територіальну громаду (Учасника) (до 1500 знаків);
 • напрям Проєкту громади (освіта, медицина, комунальна сфера, підприємництво, туризм, екологія, ініціативи для людей поважного віку, залучення молоді, залучення жінок, дозвілля, інклюзія, інше);
 • опис Проєкту громади, який включає: 

-    назва Проєкту громади;
-    анотація (опис проблеми та шляхи її вирішення);
-    детальний опис ідеї Проєкту громади (до 1500 знаків);
-    етапи реалізації Проєкту громади;
-    плани щодо залучення жителів територіальної громади до втілення Проєкту громади;
-    плани щодо користування результатами Проєкту громади, охоплення території територіальної громади Проєктом громади;
-    відповідність Проєкту громади стратегії розвитку громади або іншим документам стратегічного планування розвитку громади;
-    очікувані результати Проєкту громади;
-    попередній бюджет Проєкту громади: 

Бюджет
 • Представник Учасника (ПІБ);

-    телефон Представника Учасника\ телефон Учасника;
-    електронна пошта Представника Учасника\ електронна пошта Учасника.

   3.1.5. Під час заповнення Анкети на Сайті, Представник Учасника до Анкети повинен додати:

 • фото-візитівку (що найкраще представляє Учасника (файл JPEG/PNG, розмір від 900 кб, min 1200 px по довгій стороні. Світлина не повинна містити видимих водяних знаків, підписів, або персональної інформації), при цьому, Представник Учасника гарантує, що він отримав всі необхідні дозволи на використання зображень фізичних осіб, які приймали участь у зйомці фото-візитівки та має майнові права на використання фото-візитівки в Конкурсі у обсязі, визначеному  у п. 5.4. Правил;
 • додати відеопрезентацію Проєкту громади (відеофайл у форматі *.mp4, тривалістю до 1,5 хвилин, українською мовою, зміст відеоролика не повинен суперечити законодавству України та нормам суспільної моралі й етики), при цьому, Представник Учасника гарантує, що він отримав всі необхідні дозволи на використання зображень фізичних осіб, які приймали участь у зйомці такої відеопрезентації та має майнові права на використання відеопрезентації в Конкурсі у обсязі, визначеному  у п. 5.4. Правил;
 • розпорядження сільського/селищного/міського Голови відповідної територіальної громади про участь у Конкурсі як Учасника та визначення Представника Учасника, яке повинно містити:

-    рішення про участь територіальної громади в Конкурсі в якості Учасника на умовах Правил Конкурсу;
-    визначення Проєкту громади з яким територіальна громада візьме участь в Конкурсі в якості Учасника;
-    визначення Представника Учасника, який має повноваження від імені Учасника в обсязі, передбаченому Правилами Конкурсу (його ПІП та контактні дані);
-    безумовну згоду з Правилами Конкурсу та підтвердження зобов‘язання з їх дотримання, надалі – Розпорядження Голови.

У випадку, якщо Розпорядження Голови не містить вищенаведені умови або протирічить Анкеті поданій Представником Учасника (зокрема Анкету подано особою, яка не визначена Представником Учасника у Розпорядженні Голови, в Анкеті зазначено інший Проєкт громади тощо) вважатиметься, що Анкета подана з порушенням Правил Конкурсу з наслідками, визначеними п. 3.1.3. Правил.

   3.1.6. Учасники/Представники Учасників зобов’язані вказувати достовірну та повну інформацію, а також несуть відповідальність за її повноту та достовірність відповідно до Правил та чинного законодавства України.
   3.1.7. На цьому етапі Учасники мають право проводити активну Агітаційну кампанію з метою заохочення людей підтримати їхній Проєкт громади під час проведення відповідного етапу Конкурсу. Агітаційна кампанія може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать законодавству України та Правилам. Під час участі у Конкурсі в цілому та під час проведення Агітаційної кампанії зокрема, Учасник не має права здійснювати агітацію, розповсюджувати інформацію з метою формування або підтримання обізнаності споживачів такої інформації про юридичних чи фізичних осіб чи їх діяльність, про політичні партії та їх членів, народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань. Проєкт громади не може містити агітацію щодо діючих політичних партій або окремих членів.
   3.1.8. Організатор всі заповнені в рамках періоду першого етапу Анкети перевіряє на наявність всієї необхідної інформації та додатків (перевіряє належність заповнення), публікує на Сайті Проєкти громад у випадку належного заповнення Анкети, по мірі опрацювання, залежно від завантаженості, в строк до 10.05.2021 року. До другого етапу Конкурсу переходять Учасники Конкурсу, Проєкти яких опубліковані Організатором на Сайті. 

3.2. Другий етап «Голосування за 26 фіналістів». Метою цього етапу є відбір 26 (двадцяти шести) Учасників, які матимуть право брати участь у наступному етапі Конкурсу, які включають: 13 (тринадцять) Учасників, які мають найбільші показники Рівня підтримки Учасників за результатами інтернет голосування Виборців на умовах цих Правил, та 13 (тринадцять) Учасників, які отримали найвищі бали та обрані за результатами голосування Експертного журі на умовах цих Правил.

   3.2.1. Період проведення Другого етапу Конкурсу: з 10.05.2021 р. по 20.06.2021 р.
   3.2.2. Учасники мають право проводити активну Агітаційну кампанію з метою заохочення людей підтримати їхній Проєкт громади та проголосувати за Учасника під час проведення цього етапу Конкурсу. Агітаційна кампанія проводиться Учасником з дотриманням умов, передбачених п. 3.1.7. Правил.
   3.2.3. На цьому етапі з 00:01 10.05.2021 року в рамках інтернет голосування Виборці голосують за Учасників на Сайті шляхом проставлення відмітки «Проголосувати», після реєстрації через свій акаунт в соціальній мережі чи через електронну пошту. 31.05.2021 р. о 23:59 інтернет голосування на Сайті у Другому етапі Конкурсу припиняється.
   3.2.4. В рамках інтернет голосування дозволяється голосувати лише з території України. Забороняється голосувати з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
   3.2.5. В рамках інтернет голосування забороняється:

 • здійснювати повторне голосування за один і той же Проєкт громади, як власними діями, так із залученням третіх осіб, у будь-який спосіб, у тому числі з використанням технічних засобів;
 • впливати на систему підрахунку голосів та результати голосування з метою збільшення або зменшення кількості голосів будь-кого з Учасників Конкурсу;

   3.2.6. З метою протидії фальсифікації результатів інтернет голосування та накручуванню голосів Організатор має право видаляти голоси, проставлені з порушенням умов Правил. Рішення Організатора при фальсифікації результатів голосування є остаточними і не можуть бути змінені/оскаржені. Організатор не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок щодо цих рішень.
   3.2.7. Оскільки в Конкурсі можуть брати участь територіальні громади – Учасники з різною кількістю жителів, а отже Учасники мають різний потенціал залучення Виборців з числа своїх жителів до голосування за Проєкти громад таких Учасників, з метою забезпечення рівності Учасників, на підставі голосів Виборців в рамках інтернет голосування на Сайті у Другому етапі Конкурсу буде визначатися Рівень підтримки Учасника за наступною формулою:

Рівень підтримки Учасника = (Кількість голосів Виборців за Проєкт громади-Учасника/ Кількість жителів громади-Учасника) Х 100%, де:

Рівень підтримки Учасника – показник у %, який визначається як частка Кількості голосів Виборців за Проєкт громади-Учасника та Кількості жителів громади-Учасника помножена на 100%, на підставі якого визначають 13 (тринадцять) Учасників, які за результатами інтернет голосування, проходять до Третього етапу Конкурсу;

Кількість голосів Виборців за Проєкт громади-Учасника – кількість голосів, що віддали Виборці за Проєкт громади конкретного Учасника відповідно до Правил;

Кількість жителів громади-Учасника – кількість жителів територіальної громади-Учасника (населення територіальної громади) за даними Анкети та https://decentralization.gov.ua/newgromada/ (у випадку розбіжностей - пріоритет мають дані https://decentralization.gov.ua/newgromada/). 

13 (тринадцять) Учасників, які матимуть найбільший Рівень підтримки за результатами інтернет голосування, проходять до третього етапу Конкурсу. У випадку, якщо кілька Учасників мають однаковий рівень підтримки, рішення щодо вибору Учасника-фіналіста з таких Учасників приймає Експертне журі на підставі оцінки Анкет/Проєктів Громад за критеріями п. 3.2.9 Правил, за умовами п. 3.2.11 Правил відносно таких Учасників. Учасник-фіналіст матиме найбільшу загальну кількість балів Експертного журі.

   3.2.8. В період з 10.05.2021 р. до 06.06.2021 р. Експертне журі Конкурсу розглядає Анкети Учасників, оцінює Проєкти громад на підставі даних Анкет та додатків до них, визначає 13 (тринадцять) Учасників, що мають право брати участь в наступному етапі Конкурсу. 
   3.2.9. В рамках голосування Експертного журі, рішення Експертного журі приймається шляхом виставлення балів оцінювання за відповідними критеріями, а саме:

Критерії

   3.2.10. Кожен член Експертного журі виставляє бали за вищенаведеними критеріями, ґрунтуючись на власному внутрішньому переконанні.
   3.2.11. Кожен член Експертного журі оцінює кожну Анкету/Проєкт громади Учасника за наведеними критеріями у п. 3.2.9. Правил, виставляє бали та заносить їх у Форму оцінювання (онлайн). Заповнену членом Експертного журі Форму оцінювання Анкет/Проєктів громад з балами за кожним Учасником, член Експертного журі в електронній формі на електронну пошту направляє Секретарю Експертного журі, який визначає загальний середній бал оцінки Анкет\Проєктів громад за кожним Учасником шляхом додавання кількості балів з кожної Форми оцінювання Проєктів громад за кожним Учасником та ділення отриманої загальної суми на кількість членів Експертного журі. Отримані результати по кожному Учаснику Секретар Експертного журі заносить до загальної таблиці в розрізі всіх Учасників другого етапу Конкурсу. Результати загальної таблиці – загальні бали Учасників члени Експертного журі затверджують шляхом голосування, більшістю голосів. 13 (тринадцять) Учасників з найбільшою кількістю загальних балів переходять до третього етапу Конкурсу за рішенням Експертного журі. При наявності однакової кількості балів, Учасники з однаковою кількістю балів виносяться на окреме додаткове голосування Експертного журі, рішення про визначення Учасника-фіналіста приймається більшістю голосів. Про затвердження переліку 13 (тринадцяти) Учасників - фіналістів за рішенням Експертного журі складається протокол.
   3.2.12. Підсумки інтернет голосування та голосування Експертного журі публікуються Організатором на Сайті 10.06.2021 р. У разі, якщо одні й ті ж один або кілька Учасників визначені фіналістами за результатами інтернет голосування та голосування Експертного журі (конкретний Учасник обраний фіналістом за рішенням Експертного журі та інтернет голосування одночасно), пріоритет матиме рішення Експертного журі – Учасник вважатиметься таким що переходить до наступного етапу як фіналіст за рішеннями Експертного журі. Натомість за підсумками інтернет голосування до наступного етапу перейде Учасник, що набрав наступний більший Рівень підтримки Учасника за п. 3.2.7 Правил.
   3.2.13. Не пізніше 11.06.2021 р. Організатор надсилає на електронну пошту Представників 26 (двадцяти шести) Учасників, за підсумками інтернет голосування та голосування Експертного журі на Другому етапі Конкурсу, Форму “Детальний опис Проєкту”, надалі також - Форма. Представники зобов’язані підтвердити факт отримання Форми протягом 3 (трьох) робочих днів з дня відправлення Організатором листа з Формою шляхом надання відповіді на електронний лист Організатора. Якщо, Представник Учасника не підтверджує отримання Форми або Учасник повідомляє Організатору, що не хоче/не може продовжувати участь у Конкурсі, право продовжити участь в Конкурсі на третьому етапі Організатор передає іншому Учаснику, виходячи з наступного:

 • якщо не бажає/не може брати участь в Конкурсі або не підтвердив факт отримання Форми Учасник, що був обраний за результатами інтернет голосування, то його замінює Учасник, що посів нижче місце за Рівнем підтримки Учасника порівняно з 13-ма відібраними Учасниками за результатами інтернет голосування, але має найбільший Рівень підтримки за результатами інтернет голосування порівняно з іншими Учасниками;
 • якщо не бажає/не може брати участь в Конкурсі або не підтвердив факт отримання Форми Учасник, що був обраний за результатами голосування Експертного журі, то його замінює Учасник, що посів нижче місце за кількістю загальних балів порівняно з 13-ма відібраними Експертним журі Учасниками, але має найбільший загальний бал за результатами голосування Експертного журі порівняно з іншими Учасниками.

В такому випадку Організатор надсилає Форму іншому Учаснику, який отримав право продовжити участь в Конкурсі внаслідок вищенаведених обставин. За результатами другого етапу Конкурсу на наступний етап Конкурсу переходять 26 (двадцять шість) відібраних на другому етапі Конкурсу Учасників, які підтвердили отримання Форми.

   3.2.14. Перелік 26 (двадцять шість) Учасників, що переходять на наступний етап Конкурсу Організатор публікує 20.06.2021 року.

3.3. Третій етап "26 фіналістів".

   3.3.1. Період проведення Третього етапу Конкурсу: з 21.06.2021 р. по 13.08.2021 р.
   3.3.2. Кожен з 26 (двадцяти шести) відібраних на Другому етапі Конкурсу Учасників зобов‘язані заповнити українською мовою та надіслати Організатору на вказану ним електронну пошту до 13.08.2021 р. Форму "Детальний опис Проєкту" з додатками.

Форма "Детальний опис Проєкту" включає: 

 • дані про Учасника;
 • детальний опис Проєкту громади:

-    напрям та назва Проєкту громади; 
-    актуальність Проєкту громади;
-    відповідність Проєкту громади стратегії громади;  
-    реалізація Проєкту громади;
-    етапи реалізації Проєкту громади;
-    очікувані результати Проєкту громади;
-    гендерна рівність та залучення уразливих груп; 
-    фінансова сталість Проєкту громади;
-    інституційна сталість Проєкту громади; 
-    інформування жителів громади про Проєкт громади і популяризація результатів Проєкту громади;
-    вимірюваність Проєкту громади;
-    плановий термін завершення Проєкту громади;

 • контактні дані Представника Учасника;
 • додатки: 

-    кошторис Проєкту громади (Додаток 1 до Форми);
-    лист-гарантія від сільського/селищного/міського Голови відповідної територіальної громади про підтримку Проєкту громади та підтвердження власного внеску Учасника; 
-    технічне завдання або технічні характеристики Проєкту громади (за наявності);
-    фотографії та плани простору чи території, де реалізовуватиметься Проєкт громади або візуалізацію Проєкту громади;
-    рішення сільської/селищної/міської Ради відповідної територіальної громади щодо земельних ділянок або виділення бюджетних коштів (за наявності).

У випадку якщо Учасник змінив Представника Учасника на цьому етапі, до Форми має бути додано нове Розпорядження Голови, складене за вимогами п. 3.1.5. Правил.

   3.3.3. Фізичні особи - жителі територіальної громади - Учасника Третього етапу Конкурсу, посадові особи органу самоврядування такого Учасника, обрані Організатором для зйомки, зобов’язані особисто підписати згоду на зйомку та використання їх імені, зображення тощо у відео-сюжетах про громаду-Учасника, передачу майнових прав за зразком та в строки, що встановлюються Організатором. У разі відмови такої фізичної особи від підписання вищезазначеної згоди, дана особа не може бути учасником сюжету про громаду. Представник Учасника зобов‘язується сприяти Організатору в зйомці сюжетів про Учасника та висвітленні його діяльності. У разі відмови від підписання вищезазначеної згоди Представника Учасника, та/або ключових представників громади, без участі яких не можливо зняти змістовний сюжет про Учасника, то сюжет про такого Учасника Організатором не створюється.
   3.3.4. Протягом строку реалізації Третього етапу Конкурсу Організатор забезпечує трансляцію в ефірі телеканалів «Зірка ICTV» та СТБ по одному сюжету про кожного з двадцяти шести фіналістів Третього етапу Конкурсу.
   3.3.5. Якщо Учасник\Представник Учасника не надіслав заповнену Форму у визначений у п. 3.3.2 Правил строк, Учасник автоматично вибуває з участі в Конкурсі, вибір Учасника-переможця на Четвертому етапі Конкурсу буде здійснюватися Експертним журі з Учасників, що надіслали Організатору Форми на умовах Правил.

3.4. Четвертий етап "Фінальне голосування Експертного журі". На Четвертому етапі Експертне журі детально вивчає кожен Проєкт громади на підставі інформації та даних, що містяться у формі “Детальний опис Проєкту” та додатках до неї, оцінює Проєкти громад усіх Учасників, що перейшли на четвертий етап, за критеріями визначеними Правилами шляхом виставлення балів та обирає Учасника – переможця Конкурсу про що складається протокол.

   3.4.1. Період проведення Четвертого етапу Конкурсу: з 14.08.2021 р. по 27.09.2021 р.
   3.4.2.  З метою визначення Учасника-переможця кожен член Експертного журі детально вивчає кожен Проєкт громади на підставі інформації та даних, що містяться у формі “Детальний опис Проєкту” та додатках до неї, після чого окремо оцінює такі Проєкти громад за наведеними нижче критеріями, виставляє бали в межах наведеного нижче максимуму для відповідного критерію, та заносить їх до  протоколів оцінювання в розрізі окремих Учасників, підтверджує своє оцінювання власним підписом на протоколі. Максимальна кількість балів, якими може бути оцінено Проєкт громади за результатами голосування Експертного журі – 100 балів. Учасник-переможець має набрати максимальну кількість балів порівняно з усіма іншими Учасниками, що беруть участь в Четвертому етапі Конкурсу. Член Експертного журі може висловити окрему думку щодо оцінювання за кожним критерієм та навести її в протоколі оцінювання.

Експертне журі оцінює Проєкти Учасників на Четвертому етапі за наступними критеріями:
 

Критерії2

Член Експертного журі передає Секретарю Експертного журі  підписані ним протоколи оцінювання Проєктів громад на цьому етапі Конкурсу щодо всіх його Учасників.

Секретар Експертного журі визначає загальний середній бал оцінки Проєктів громад/ Учасників цього етапу Конкурсу шляхом сумування загальної кількості балів, виставлених цьому Учаснику кожним з членів Експертного журі (за даними протоколів оцінювання) та ділення отриманої загальної суми на кількість членів Експертного журі. Учасники з однаковою кількістю балів виносяться на окреме додаткове голосування Експертного журі, рішення про визначення Переможця приймається більшістю голосів. Про затвердження результатів та визначення Учасника-переможця за рішенням Експертного журі складається протокол. В протоколі Експертне журі має викласти мотивоване рішення щодо переваг Проєкту громади порівняно з іншими Учасниками та мотиви вибору Учасника-переможця.

   3.4.3. Учасник обраний Експертним журі шляхом голосування в якості переможця на Четвертому етапі Конкурсу є Переможцем Конкурсу. Переможцем може бути лише один Учасник з усіх Учасників, що перейшли на Четвертий етап Конкурсу.
   3.4.4. Переможець Конкурсу оголошується під час заходу, на якому мають право бути присутні Представники 26 (двадцяти шести) Учасників, що перейшли на Третій етап Конкурсу та Експертне журі. Результати визначення Переможця Конкурсу є остаточними і не можуть бути змінені/оскаржені. Організатор не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок щодо результатів голосування та визначення Переможця Конкурсу.

4.    ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ

4.1. Переможець Конкурсу отримує грошове заохочення - цільову благодійну допомогу у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) грн. 00 коп., включаючи всі податки та обов’язкові збори відповідно до вимог чинного законодавства України, яку він зобов’язаний витратити на реалізацію Проєкту громади, що був представлений Учасником на Конкурс (далі –  Допомога).

4.2. Отримувачем  Допомоги є представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади – Учасника – сільська/селищна/міська Рада відповідної територіальної громади - Переможця Конкурсу, надалі - Рада. Рада повинна бути належним чином зареєстрована як орган місцевого самоврядування та юридична особа відповідно до вимог чинного законодавства України, мати казначейський чи банківський рахунок. Допомога виплачується виключно в грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування на рахунок відповідної Ради. Рада самостійно сплачує всі податки та обов’язкові збори, визначені чинним законодавством України. У разі необхідності утримання з суми  Допомоги податків та обов’язкових зборів, визначених чинним законодавством України, при виплаті Допомоги, Організатор утримує такі податки та обов’язкові збори з суми  Допомоги, визначеної у п. 4.1. Правил. Організатор не зобов’язаний сплачувати будь-які платежі, у тому числі податки та обов’язкові збори, понад суму  Допомоги, визначену у п. 4.1. Правил. 

4.3. Представником громади для отримання  Допомоги та оформлення необхідних документів є Голова територіальної громади. У разі відсутності належного представника громади  Допомога такій громаді Організатором не виплачується.

4.4. Переможець Конкурсу має отримати Допомогу у порядку та в строки, визначені Організатором.

5.    ДОЗВОЛИ ТА ЗГОДИ

5.1. Персональні дані.

   5.1.1. Представники Учасників, Виборці, члени Експертного журі, як суб’єкти персональних даних, надають згоду на обробку (будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання) і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем персональних даних, добровільно наданих при заповненні Анкети та під час Реєстрації на Сайті, а також в інших випадках, визначених Правилами, Організатору, Партнеру протягом періоду проведення Конкурсу та протягом року з дня припинення Конкурсу виключно з метою належної реалізації Конкурсу. Володільцем персональних даних є Організатор, а також Партнер в частині переданій йому Організатором.
   5.1.2. Представники Учасників, Виборці, члени Експертного журі підтверджують, що ознайомлені з їх правами, як суб’єктів персональних даних, які викладені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Представники Учасників та Виборці надають дозвіл на отримання СМС-повідомлень та/або електронних листів та/або повідомлень у соціальних мережах за номером мобільного телефону, адресою електронної пошти, профілями у соціальних мережах, які такі Представники Учасників та Виборці вказали при заповненні Анкет та Реєстрації на Сайті.

5.3. Представники Учасників усвідомлюють соціальне значення Конкурсу, підтримують його мету, яка викладену у Правилах, а також те, що основною метою діяльності Організатора та Партнера у рамках Конкурсу є повне, об’єктивне та неупереджене висвітлення діяльності територіальних громад, їх представників, що беруть участь у Конкурсі, розуміють, що Організатором та Партнером може збиратись, оброблятись, зберігатись, використовуватись, розповсюджуватись, інформація відносно Представників Учасників/Учасників та яка, у тому числі, але не обмежуючись: (1) вказана при заповненні Анкет та Реєстрації на Сайті, (2) задекларована у Конкурсі, (3) надана Організатору, Партнеру, члену Експертного журі чи будь-якій іншій особі під час інтерв’ю, (4) розміщена на сторінці відповідного Представника Учасника/Виборця у соціальній мережі, яка вказана ним під час заповнення Анкети та Реєстрації на Сайті, (5) будь-яка інша інформація, отримана та зафіксована Організатором, Партнером відносно Представників Учасників/Учасників/Виборців.

Представники Учасників усвідомлюють, що протягом участі у Конкурсі такі відомості чи інформація можуть фіксуватися Організатором, Партнером чи іншими особами, за допомогою фото-, кіно-, теле-, відеозйомки, а також те, що така інформація може стосуватися особистого життя Представників Учасників, містить відомості про належність до політичних партій чи громадських організацій, інших організацій та рухів, інформацію про телефонні розмови та їх зміст, зміст СМС-повідомлень, повідомлень електронної пошти та будь-яких чатів у мережі Інтернет, у тому числі у соціальних мережах, програмах та мобільних додатках для обміну повідомленнями, а також кореспонденції чи особистих паперів.

Представники Учасників надають свою безвідкличну згоду на таку фіксацію, збір, обробку, зберігання, використання, розповсюдження відомостей та інформації відносно кожного окремого Представника Учасника чи таких відомостей та інформації, що стосується кожного окремого Представника Учасника.

5.4. Кожен Представник Учасника надає повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення кожного окремого Представника Учасника під час участі в Конкурсі та протягом періоду його реалізації (далі – Зображення), а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із Зображенням та за участі кожного окремого Представника Учасника.
Кожен Представник Учасника усвідомлює, що Зображення може бути публічно показане, відтворене або розповсюджене у будь-який спосіб, пов’язаний з реалізацією Конкурсу, інформуванням про Конкурс та у будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу без обмеження за строком. При цьому, кожен Представник Учасника жодним чином не заперечуватиме та не буде оспорювати таке використання Зображення.

Кожен Представник Учасника дає згоду на компіляцію Зображення з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіо, аудіовізуальними творами, а також на його монтаж, модифікацію чи внесення інших змін в процесі створення і використання матеріалів із Зображенням.

Кожен Представник Учасника відмовляється від попереднього ознайомлення з матеріалами, у тому числі інтерв’ю з Зображенням, а також зі зміненим Зображенням, та не висуватиме до Організатора, Партнера та інших, пов’язаних з реалізацією Конкурсу осіб, вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу з Зображенням.

Кожен Представник Учасника зобов‘язаний отримати повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення кожної фізичної особи у фото-візитівці та/або відеопрезентації, інших матеріалах, що додаються до Анкети та/або Форми в рамках Конкурсу (далі також – Зображення ФО), а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із Зображенням ФО та за участі кожної фізичної особи - Організатором та/або Партнером, залученими до реалізації Конкурсу особами з метою реалізації Конкурсу та без обмеження за строком.

Кожен Представник Учасника погоджується та зобов‘язується отримати згоду кожної фізичної особи, Зображення ФО якої міститься у фото-візитівці та/або відеопрезентації, інших матеріалах, що додаються Представником Учасника до Анкети та/або Форми в рамках Конкурсу та дозвіл від особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на фото-візитівку та/або відеопрезентацію, інші матеріали, що додаються Представником Учасника до Анкети та/або Форми в рамках Конкурсу -  на їх використання, в тому числі опублікування (розміщення) Організатором на Сайті з доступом до них невизначеної кількості осіб, публічного показу, відтворення або розповсюдження у будь-який спосіб, пов’язаний з реалізацією Конкурсу, інформуванням про Конкурс та у будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу, компіляцію Зображення ФО, фото-візитівки та/або відеопрезентації, з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіо, аудіовізуальними творами, а також на їх монтаж, модифікацію чи внесення інших змін в процесі створення похідних творів і використання, без обмеження за строком та територією використання (враховуючи специфіку Інтернет). При цьому, кожен Представник Учасника зобов‘язується забезпечити щоб фізичні особи не заперечували та не оспорювали таке використання Зображення ФО, а інші особи - власники майнових прав на фото-візитівки та/або відеопрезентації, інші матеріали, що додаються до Анкети та/або Форми в рамках Конкурсу - не заперечували та не оспорювали їх подання та використання в рамках Конкурсу. 

Представник Учасника гарантує наявність в нього повноважень (майнових прав, дозволів правовласників тощо) на подання в рамках Конкурсу фото-візитівки та/або відеопрезентації, інших матеріалів, що додаються до Анкети та/або Форми.

Представник Учасника зобов‘язаний отримати повну та безумовну відмову кожної фізичної особи від попереднього ознайомлення з матеріалами, у тому числі інтерв’ю з Зображенням ФО, а також зі зміненим Зображенням ФО, та зобов‘язується забезпечити, щоб фізична особа не висувала до Організатора, Партнера та інших, пов’язаних з реалізацією Конкурсу осіб, вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу з Зображенням ФО.

В будь-якому випадку Організатор/Партнер не несуть відповідальності за зміст фото-візитівок та/або відеопрезентацій, інших матеріалів, що додаються до Анкети та/або Форми, порушення внаслідок їх подання в рамках Конкурсу умов конфіденційності, прав та законних інтересів третіх осіб, спричинення збитків будь-яким третім особам, порушення будь-яких норм чинного законодавства України внаслідок такого подання Представником Учасника на Конкурс та/або їх використання Партнером/Організатором відповідно до цих Правил.

Представник Учасника зобов’язаний звільнити Організатора, Партнера та інших, пов’язаних з реалізацією Конкурсу осіб від будь-яких претензій, позовів, вимог від будь-яких третіх осіб щодо фото-візитівок та відеопрезентацій, інших матеріалів, доданих ним до Анкети/Форми, і зобов’язаний врегулювати їх від власного імені та за власний рахунок, а також відшкодовувати Організатору, Партнеру та іншим, пов’язаним з реалізацією Конкурсу особам збитки, спричинені цими претензіями, позовами, вимогами.

5.5. Кожен Представник Учасника гарантує, що немає будь-яких обставин, які протягом Конкурсу, перешкоджають, або можуть перешкодити у майбутньому участі Учасника у Конкурсі,  у тому числі через будь-які перешкоди.

5.6. Кожен Представник Учасника надає Організатору, Партнеру виключне право на використання без обмеження за територією, формою та способом об'єктів права інтелектуальної власності, що будуть створені/використані кожним Представником Учасника у ході участі у Конкурсі, а також на надання дозволу на використання таких об’єктів третіми особами, на період реалізації Конкурсу та три роки після його закінчення.
Використання Організатором, Партнером або третіми особами об’єктів інтелектуальної власності буде здійснюватися з метою інформування про Конкурс, розміщення таких об’єктів на Сайті, на інших сайтах в мережі Інтернет, розповсюдження засобами телебачення, з метою реалізації своїх функцій, що передбачені Правилами та/або іншими документами, що мають бути затверджені відповідно до Правил тощо.
Учасник зберігає за собою право використання матеріалів Проєкту громади після закінчення Конкурсу або після припинення участі у Конкурсі такого Учасника.

5.7. Упродовж проведення Конкурсу та після припинення періоду реалізації Конкурсу (безстроково) кожен Представник Учасника бере на себе зобов’язання не поширювати у будь-якому вигляді (інтерв’ю, відгуки, коментарі тощо) та будь-якими способами (друковані та електронні ЗМІ, соціальні мережі, форуми, блоги, в мережі Інтернет, засобами телебачення тощо) інформацію про Представників Учасників/Учасників та/або Конкурс та/або Організатора та/або Партнера та/або інших осіб, які беруть участь у Конкурсі, реалізації Конкурсу, поширення якої може завдати шкоди честі, гідності або діловій репутації таких осіб відповідно.

5.8. Члени Експертного журі надають Організатору, Партнеру свою згоду на використання їх імен, зображень, інформації про приналежність до громадських організацій, біографічних даних тощо, шляхом розміщення такої інформації на Сайті, поширення такої інформації на інших веб-сайтах в мережі Інтернет, в ефірі телевізійних каналів на території України, у друкованих та інших засобах масової інформації, у соціальних мережах тощо з метою підтримання обізнаності невизначеного кола осіб про участь таких осіб у Конкурсі в якості членів Експертного журі.

5.9. Підтвердженням згоди кожної фізичної особи на умови викладені як у розділі 5 Правил, так і Правил загалом, та надавання відповідних дозволів, визначених у як у розділі 5 Правил, так і Правил загалом є проставляння відмітки на Сайті «З Правилами ознайомлений та згодний». 

6.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Кожний Представник Учасника/Учасник несе персональну відповідальність за свої дії під час участі у Конкурсі, зокрема за проведення Агітаційної кампанії, реалізацію участі в Конкурсі, за шкоду заподіяну будь–якій особі, за виконання зобов’язань та домовленостей між Учасником/Представником Учасника та Організатором/Партнером, за використання об’єктів права інтелектуальної власності тощо. Даний перелік не є вичерпним.

6.2. Організатор та Партнер не відповідають за зміст Проєкту громади, за достовірність інформації, що надається Представниками Учасників/Учасниками та/або Виборцями, за рішення, що приймаються Експертним журі та/або Учасниками Конкурсу.

6.3. Члени Експертного журі несуть відповідальність за прийняті ними рішення.

6.4. Організатор та Партнер не несуть відповідальність за неможливість Реєстрації, заповнення Анкети, голосування на Сайті, за неотримання Представниками Учасників/Учасниками повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідомлень у соціальних мережах тощо, у зв’язку із обставинами, які не залежать від Організатора.

6.5. Якщо Представник Учасника умисно вказав недостовірні відомості про себе та/або про Учасника у Анкеті, не виконує та/або неналежно виконує свої зобов’язання, встановлені Правилами, Організатор за спільним рішенням з Партнером та/або рішенням Експертного журі (за спільним рішенням Організатора з Партнером) мають право припинити участь Учасника у Конкурсі в односторонньому порядку.

7.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких питань Організатор та Партнер залишають за собою. Таке спільне рішення Організатора та Партнера є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.2. Спільне рішення Організатора та Партнера, Експертного журі, у тому числі, результати голосувань (незалежно від способів такого голосування), що стосуються реалізації Конкурсу (у т.ч. вибування або визначення Учасників кожного етапу, визначення переможців будь-якого етапу, Переможця Конкурсу, оцінки Проєктів громад Учасників, поданих Анкет) є остаточними, не підлягають оскарженню, роз'ясненню, скасуванню, перегляду; Учасник/Представники Учасника підтверджують, приймають та погоджуються із такими рішеннями, а також гарантують, що утримаються від ставлення під сумнів або оскарження їх у будь-якому порядку.

7.3. Терміни, що вживаються у Правилах, стосуються виключно Конкурсу, що проводиться в рамках Правил.

7.4. Всі питання, прямо не врегульовані Правилами, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.